Пожалуйста, заполните форму

з Договором публичной оферты ознакомлен

×

×

IT Business School з повагою відноситься до особистих немайнових прав на персональні дані, тому з метою їхнього захисту дотримується Політики конфіденційності, а також законодавства України про захист персональних даних.

Яка інформація охоплюється Політикою конфіденційності?

Політикою конфіденційності охоплюється особиста інформація учасників, партнерів та інших контрагентів, яка була зібрана під час проведення тематичних курсів в рамках IT Business School. Це інформація, яку Ви самостійно надаєте нам за результатом свого добровільного волевиявлення, а саме, ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, та будь-яка інша особиста інформація. Здебільшого, вона міститься в електронних формах, які заповнюються з метою реєстрації потенційних учасників курсів.

Використання Ваших персональних даних.

Інформація, яку Ви надаєте нам особисто, необхідна, в першу чергу, для надання Вам інформаційних послуг на належному рівні.

IT Business School, використовуючи Ваші персональні дані, може надавти Вам інформацію щодо реєстрації та оплати курсів, тематики, часу та місця їх проведення, надсилати повідомлення рекламного та іншого характеру на вказану вами адресу електронної пошти та/або номер телефону.

Захист та охорона Ваших персональних даних.

Ми вживаємо усіх можливих заходів задля забезпечення захисту будь-якої наданої нам інформації. Як правило, ми не надаємо Вашої особистої інформації особам, не пов’язаним з IT Business School, за винятком випадків, встановлених законом. Усі особи, пов’язані з IT Business School, які отримали доступ до Ваших персональних даних, дотримуються Політики конфіденційності. У разі ж отримання такого доступу іншими особами, ми докладемо усіх зусиль для дотримання ними цих Правил конфіденційності.

У разі, якщо Ви берете участь в різноманітних дискусіях на цьому сайті, або на сторінках IT Business School чи окремих курсів, що проводяться в рамках цього проекту, в соціальних мережах, залишаєте свої коментарі абощо, в яких вказуєте Вашу особисту інформацію – на неї не поширюється дана Політика конфіденційності, IT Business School не несе відповідальності за її збереження та охорону.

У разі, якщо на веб-сайті IT Business School або на сторінках Проекту чи окремих курсів, що проводяться в його рамках проекту, в соціальних мережах, надається можливість перейти на інший веб-сайт, IT Business School не несе відповідальності за обробку та захист Ваших персональних даних останнім.

Зміни Політики конфіденційності.

IT Business School залишає за собою право зміни діючої Політики конфіденційності. В такому разі особи, персональні дані яких обробляються, окремо не повідомляються. Для прослідковування внесення змін рекомендуємо відвідувати нашу веб-сторінку.

×

Пожалуйста, заполните форму
×
Договор

IT Business School (надалі іменується ITBS або «Виконавець» – ФОП Бачинський Тарас Володимирович) на підставі ст. 633, ст. 634 Цивільного кодексу України робить публічну пропозицію необмеженому колу осіб, яка одночасно є публічним договором приєднання на участь у курсі «ІТ-Компанія за 60 годин», та містить наступні умови:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ТЕРМІНИ
1.1. Публічний договір приєднання на участь у курсі «ІТ-Компанію за 60 годин» (надалі по тексту – Договір) – це договір, за яким ITBS зобов’язується надавати освітні послуги (надалі по тексту – послуги) кожному, хто звернеться та здійснить оплату відповідно до умов даного Договору, при цьому умови встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони (Учасника) до запропонованого договору в цілому.
1.2. Публічна оферта – пропозиція ITBS, викладена на Сайті ITBS, адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
1.3. Сайт ITBS – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://it-bs.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Учасників.
1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти і цього Договору. Акцепт може бути здійснений в один із наступних способів:
– заповнення, підписання та передача Учасником Виконавцеві письмової Сторонами Заяви про приєднання до Публічного договору приєднання на участь у курсі «ІТ-Компанія за 60 годин» , зразок якої розміщено на Сайті ITBS.
– оплата грошових коштів на банківський рахунок, реквізити якого вказані у даному Договорі;
1.5. Заява про приєднання до Публічного договору приєднання на участь у курсі «ІТ-Компанія за 60 годин» – письмовий документ, підписаний представником ITBS та Учасником, в якому вказані ціна послуг, їх зміст та інша інформація, необхідна для надання послуг.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Ціна послуг та порядок оплати залежать від ціни обраного Учасником Пакету Послуг, перелік яких міститься на сайті ITBS. Кінцева ціна визначається у Заяві про приєднання до цього Договору.
2.2. Оплата послуг здійснюється готівкою та (або) у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок, вказаний в даному Договорі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ITBS зобов’язується:
3.1.1. Своєчасно, якісно та у повному обсязі надавати послуги, передбачені цим Договором;
3.1.2. Надавати Учасникам інформацію, що стосується цього Договору.
3.2. ITBS має право:
3.2.1. Відмовитися від продажу Пакету Послуг, якщо всі місця вже куплені. Якщо Учасник все таки здійснив резервну оплату за один із Пакетів Послуг, Виконавець повертає повну вартість сплаченого резервування квитка не пізніше початку занять (першого модулю) або може зарахувати цю резервну оплату на наступний набір.
3.2.2. Вносити зміни у розклад, програму; змінювати спікерів; змінювати оголошене місце проведення курсу.
3.2.3. Відмовитися від надання послуг у разі неналежного виконання своїх обов’язків за цим Договором, зокрема, у разі:
– Несвоєчасної та (або) неповної оплати за послуги;
– Поширення негативної інформації про ITBS, що шкодить діловій репутації останньої;
– Порушення інших обов’язків, встановлених п. 3.3. Договору.
3.3. Учасник зобов’язується:
3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити послугу відповідно до вимог, встановлених розділом 2 даного Договору;
3.3.2. Не здійснювати відео- чи звукозапис курсу, та/або копіювання у будь-якій іншій формі будь –яких матеріалів курсу, без попередньої Виконавця;
3.3.3. Не поширювати негативної інформації про курс, спікерів та організаторів;
3.3.4. Не використовувати інформацію та матеріали, отримані під час проходження курсу в комерційних цілях (зокрема, але не виключно, для відкриття власного аналогічного курсу, мета та змістовне наповнення якого є ідентичним до курсу «ІТ-Компанія за 60 годин»), за винятком тих цілей, що відповідають меті та завданню курсу, зокрема, відкриття власної ІТ компанії;
3.3.5. Для отримання сертифікату, що підтверджує успішне завершення курсу, відвідати 2/3 від усіх модулів, виконати усі домашні завдання (чек-лісти) та захистити бізнес проект на завершальному модулі курсу.
3.4. Учасник має право:
3.4.1. Отримувати послуги якісно, своєчасно та у повному обсязі відповідно до умов даного Договору;
3.4.2. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються ITBS.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та/або чинним законодавством України.
4.2. Виконавець не несе відповідальності перед Учасником за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Замовника.
4.3. У разі порушення Учасником обов’язків, передбачених п. 3.3.2. та/або 3.3.3. даного Договору, Учасник зобов’язується сплатити Виконавцю штраф, у розмірі 20 000 грн. за кожне окреме порушення.

5. СТРОК ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту Акцепту Учасником умов Публічної оферти та умов цього Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором. Акцептом умов Публічної оферти є реєстрація Учасника через лід-форму на сайті, підписання Заявки або оплата резервної (чи повної) вартості курсу.

6. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Бачинський Тарас Володимирович
Р/рахунок 26002060113338
в ПАТ «Приватбанк» м. Львова
МФО 325321
ДРФО 3177701471

×